RODO

W związku z zapisami art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie,
      ul. Batalionów Chłopskich 2, 08 - 112 Wiśniew, tel. 25 641 73 11
2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy okazji organizacji uroczystości, festynów i tym podobnych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców Gminy Wiśniew i przybyłych gości, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. promocji Gminy Wiśniew.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w  wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.
5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej; tj. wizerunek.
6. Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia i jego publikacji o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.
7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Gminy w Wiśniewie.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, prawo: dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.